Μελέτη προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/69/ΕΚ στο Θριάσιο Πεδίο. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Μπακέας, Επικ. Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας (ΕΚΠΑ)

Μελέτη προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/69/ΕΚ στο Θριάσιο Πεδίο. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Μπακέας , Επικ. Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ( ΕΚΠΑ /Τμήμα Χημείας/ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ) -2008

Εισαγωγή.

Αντικείμενο της μελέτης η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ορίων της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα σε πέντε (5) Δήμους της περιοχής του Θριασίσο Πεδίου είναι η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ως προς τις πτητικές οργανικές ενώσεις και συγκεκριμένα ως προς το κλάσμα αυτών βενζολίου, τολουολίου, αιθυλοβενζολίου και ξυλολίων (ΒΤΕΧ). Η μελέτη περιελάμβανε τη δειγματοληψία καθώς και τον χημικό χαρακτηρισμό δειγμάτων αέρα ως προς τις ενώσεις αυτές κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων συγκέντρωσης των ρύπων αυτών στην περιοχή, η σύγκριση αυτών με τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας, η εκτίμηση πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία καθώς και ο χαρακτηρισμός πιθανών πηγών εκπομπής στην ευρύτερη περιοχή.

 Συμπεράσματα.

Από τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των ΒΤΕΧ στην περιοχή του Θρυασίου Πεδίου προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα τα οποία και αποτελούν ενδείξεις της επικρατούσας κατάστασης ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα:

•    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρείται μια διαβάθμιση των επιπέδων συγκέντρωσης ανάλογα με την περιοχή. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στην Ν. Πέραμο, στην περιοχή Πάχης Μεγάρων όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Ακολουθούν οι περιοχές όπου η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε κοντά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διύλισης πετρελαίου ενώ στις αστικές κατοικημένες περιοχές επιδρά και η παρουσία του αυτοκινήτου ως πηγή εκπομπής. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τη μελέτη του λόγου συγκεντρώσεων τολουολίου/βενζολίου όπου όπως παρατηρούμε μεταβάλλεται χαρακτηριστικά ανάμεσα στις περιοχές αυτές. Ιδιαίτερα οι τιμές συγκέντρωσης του τολουολίου χαρακτηρίζουν αυτή τη χωρική διακύμανση. Περιοχές σχετικά απομακρυσμένες από τη βιομηχανική δραστηριότητα καθώς και από το κυκλοφοριακό φορτίο (Μάνδρα και Μαγούλα) παρουσιάζουν χαρακτηριστικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις.

•    Η χρονική διακύμανση είναι χαρακτηριστική με υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης των ρύπων κατά τη ψυχρή περίοδο όπως άλλωστε αναμενόταν. Η έντονη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη θερμή περίοδο του έτους οδηγούν στην αυξημένη φωτοχημική δραστηριότητα της ατμόσφαιρας όπου οι ενώσεις αυτές αντιδρούν προς σχηματισμό δευτερογενών προϊόντων.

•     Εάν και το χρονικό διάστημα δεν καλύπτει όλες τις ημέρες του έτους παρατηρήθηκε σχετικά μία σταθερή συγκέντρωση των ρύπων με την έννοια της ύπαρξης σταθερής ρύπανσης υποβάθρου όπου ακόμα και σε περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από βασικές βιομηχανικές δραστηριότητες και η επίδραση του αυτοκινήτου μπορεί να χαρακτηρισθεί μέτρια ανιχνεύονται οι ενώσεις αυτές ανεξαρτήτως των μετεωρολογικών συνθηκών. Αυτό δεικνύει τη συνεχή επιβάρυνση της περιοχής με εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από την υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα καθώς βέβαια και από τα οχήματα.

•    Το βενζόλιο εκτός της περίπτωσης της Ν. Περάμου καθώς και της ΠΕΤΡΟΛΑ (Παλ. Εθν. Οδός) δεν παρουσιάζει υπέρβαση του ορίου

•    Για την πληρέστερη καταγραφή της διακύμνασης των ρύπων αυτών προτείνεται η εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης με τη χρήση αυτομάτων αναλυτών ΒΤΕΧ.

Διαβάστε ολόκληρη την Μελέτη εδώ.

 

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

«Μελέτη κατανομής αερομεταφερόμενων ρύπων στο Θριάσιο Πεδίο περιοχής Ελευσίνας». Διδακτορική Διατριβή του Αναστ. Χρηστίδη.

Δείτε/Ανοίξτε το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής (1995- ΕΜΠ/Τμήμα Χημικών Μηχανικών) του Αναστ. Χρηστίδη  ΕΔΩ.    

clip image002

Διερεύνηση της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες στα υπόγεια νερά των νεοτεταρτογενών στρωμάτων του Θριάσιου Πεδίου – Διδακτορική Διατριβή Παναγιώτας Μακρή.

  «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ Διδακτορική Διατριβή της Γεωλόγου ...